New here? Sign up for the chance of winning a free delivery.

Honey boo

Honey boo

Honey boo

store rating 99% Excellent
service fee
890,00 ֏

Translate product list into English

Schedule for Tomorrow

ԱՂՑԱՆ

Աղցան Կինդեր մեծ
450գ, պաղպաղակ, Կինդեր, Բրաունի, շոկոլադ, միրգ՝ բանան, ելակ, կիվի, արքայախնձոր, սերուցք
1 700,00 ֏
Աղցան Կիտ-Կատ մեծ
450g, պաղպաղակ, Կիտ-Կատ, Բրաունի, շոկոլադ, միրգ՝ բանան, ելակ, կիվի, արքայախնձոր, սերուցք
1 700,00 ֏
Աղցան Օրեո մեծ
450գ, պաղպաղակ, Օրեո, Բրաունի, շոկոլադ, միրգ՝ բանան, ելակ, կիվի, արքայախնձոր, սերուցք
1 700,00 ֏
Աղցան Թվիքս մեծ
450գ, պաղպաղակ, թվիքս, բրաունի, շոկոլադ, միրգ՝ բանան, ելակ, կիվի, արքայախնձոր, սերուցք
1 700,00 ֏
Աղցան M&Ms մեծ
450գ, պաղպաղակ ,M&Ms, Բրաունի, շոկոլադ, միրգ՝ բանան, ելակ, կիվի, արքայախնձոր, սերուցք
1 700,00 ֏
Աղցան Նեսքուիկ մեծ
450գ, պաղպաղակ, Նեսքուիկ, Բրաունի, շոկոլադ, միրգ՝ բանան, ելակ, կիվի, արքայախնձոր, սերուցք
1 700,00 ֏
Աղցան Մարս մեծ
450գ, պաղպաղակ, Մարս, Բրաունի, շոկոլադ, միրգ՝ բանան, ելակ, կիվի, արքայախնձոր, կարամելային սոուս
1 700,00 ֏
Աղցան Մրգերով մեծ
450գ, միրգ՝ բանան, ելակ, կիվի, արքայախնձոր, սերուցք
1 700,00 ֏
Աղցան Կինդեր փոքր
350գ, պաղպաղակ, Կինդեր, Բրաունի, շոկոլադ, միրգ՝ բանան, ելակ, կիվի, արքայախնձոր, սերուցք
1 500,00 ֏
Աղցան Կիտ-Կատ փոքր
350գ, պաղպաղակ, Կիտ-Կատ, Բրաունի, շոկոլադ, միրգ՝ բանան, ելակ, կիվի, արքայախնձոր, սերուցք
1 500,00 ֏
Աղցան Օրեո փոքր
350գ, պաղպաղակ, Օրեո, Բրաունի, շոկոլադ, միրգ՝ բանան, ելակ, կիվի, արքայախնձոր, սերուցք
1 500,00 ֏
Աղցան Թվիքս փոքր
350գ, պաղպաղակ, Թվիքս, Բրաունի, շոկոլադ, միրգ՝ բանան, ելակ, կիվի, արքայախնձոր, սերուցք
1 500,00 ֏
Աղցան M&Ms փոքր
350գ, պաղպաղակ, M&Ms, Բրաունի, շոկոլադ, միրգ՝ բանան, ելակ, կիվի, արքայախնձոր, սերուցք
1 500,00 ֏
Աղցան Նեսքուիկ փոքր
350գ, պաղպաղակ, Նեսքուիկ, Բրաունի, շոկոլադ, միրգ՝ բանան, ելակ, կիվի, արքայախնձոր, սերուցք
1 500,00 ֏
Աղցան Մարս փոքր
350գ, պաղպաղակ, Մարս, Բրաունի, շոկոլադ, միրգ՝ բանան, ելակ, կիվի, արքայախնձոր, կարամելային սոուս
1 500,00 ֏
Աղցան Մրգերով փոքր
350գ, միրգ՝ բանան, ելակ, կիվի, արքայախնձոր, սերուցք
1 500,00 ֏

Browse similar stores in these categories:

Your glovo