New here? Sign up for the chance of winning a free delivery.

In vino

In vino

store rating 100% Excellent
560,00 ֏

Translate product list into English

This store is closed at the moment. Looking for somewhere similar?

Սպիտակ չոր գինի

Արյաց Ոսկեհատ Սպիտակ Հնեցված 2018
Ariats Voskehat White Reserve 2018
7 900,00 ֏
Ոսկեվազ Մուսկատ Ռոզալի Քաղցր Սպիտակ 2009
Voskevaz Muscat Rozali Sweet White 2009
8 600,00 ֏
Սափոր Սպիտակ 2020
Sapor White 2020
8 200,00 ֏
ԱրմԱս Ոսկեհատ Սպիտակ 2017
ArmAs Voskehat White 2017
5 100,00 ֏
Ափարթենի Մուսկատ Սպիտակ 2020
Aparteny Muscat White 2020
7 600,00 ֏
Բլան Խաթուն Խարջի Քաղցր Հնեցված Սպիտակ 2010
Blanc Khatun Kharji Sweet Reserve White 2010
7 200,00 ֏
Հին Կամուրջ Ոսկեհատ Սպիտակ 2018
Old Bridge Voskehat White 2019
7 200,00 ֏
Ալլուրիա Զե Բյութի Սպիտակ 2018
Alluria The Beauty White 2018
5 900,00 ֏
Զուլալ Ոսկեհատ Պտղամաշկով Թրմեցված Սպիտակ 2018
Zulal Voskehat Skin Materated White 2018
6 800,00 ֏
Մեյրոն Վոսկեհատ Սպիտակ 2020
Meyron Voskehat White 2020
6 480,00 ֏
Հեքիաթ Սպիտակ 2019
Hekiat White 2019
6 400,00 ֏
Մարտիրոս Սավինյոն Բլան Սպիտակ 2019
Martiros Sauvignon Blanc White 2019
6 300,00 ֏
Վանանդ Սպիտակ 2017
Vanand White 2017
6 300,00 ֏
Կուր Ոսկեհատ Սպիտակ 2018
Koor Voskehat White 2018
6 210,00 ֏
Զ՛արթ Սպիտակ 2018
Z'art White 2018
6 100,00 ֏
Խալուլի Սպիտակ 2020
Khaluli White 2020
6 100,00 ֏
Մխիթար Գոշ Ոսկեհատ Սպիտակ 2017
Mkhitar Gosh Voskehat White 2017
6 100,00 ֏
Մալահի Սպիտակ 2019
Malahi White 2019
5 800,00 ֏
ԱրմԱս Սպիտակ 2012
ArmAs White 2012
5 700,00 ֏
Նոր Արենի Ոսկեհատ Սպիտակ 2019
Nor Areni Voskehat White 2019
5 700,00 ֏
Կարաս Էքստրա Բրյուտ Փրփրուն Սպիտակ
Karas Extra Brut Sparkling White
5 600,00 ֏
Կարաս Փրփրուն Քաղցր Սպիտակ
Karas Sparkling Sweet White
5 600,00 ֏
Ոսկենի Ոսկեհատ Սպիտակ 2018
Voskeni Voskehat White 2018
4 700,00 ֏
Տուս Լալվարի Սպիտակ 2018
Tus Lalvari White 2018
5 600,00 ֏
Կարաս Սպիտակ Բլենդ 2020
Karas White Blend 2020
5 400,00 ֏
Գալար Ոսկեհատ Սպիտակ 2020
Galar Voskehat White 2020
5 200,00 ֏
Ջրաղացպանյան Սպիտակ 2019
Jraghatspanyan White 2019
5 200,00 ֏
Քոթոթ Ոսկեհատ Սպիտակ 2016
Qotot Voskehat White 2016
5 100,00 ֏
Հոգի Ոսկեհատ Սպիտակ 2020
Hogi Voskehat White 2020
4 900,00 ֏
Ոսկենի Կանգուն Կիսաչոր Սպիտակ 2017
Voskeni Kangun Semi-Sweet White 2017
3 500,00 ֏
Քիրս Կանգուն Սպիտակ 2019
Qirs Kangun White 2019
4 900,00 ֏
Նորավանք Սպիտակ 2019
Noravank White 2019
4 800,00 ֏
Ազարիա Կանգուն Սպիտակ 2019
Azaria Kangun White 2019
4 700,00 ֏
Սթորք Կանգուն Սպիտակ 2020
Stork Kangun White 2020
4 600,00 ֏
Թոր-Թորի Ոսկեհատ Սպիտակ 2019
Tor-Tori Voskehat White 2019
4 400,00 ֏
Հին Արենի Ոսկեհատ Սպիտակ 2020
Hin Areni Voskehat White 2020
4 700,00 ֏
Կարասի Amphora Սպիտակ 2019
Karasi Amphora White 2019
4 200,00 ֏
Սարգոն Սպիտակ 2017
Sargon White 2017
4 100,00 ֏
Զորահ Հերիտիջ Ճիլար Սպիտակ 2020
Zorah Heritage Chilar White 2020
29 000,00 ֏
Արյաց Մուսկատենի Սպիտակ 2019
Ariats Muscateni White 2019
4 900,00 ֏
Կուաշ Ոսկեհատ Սպիտակ 2017
Kouash Voskehat White 2017
3 900,00 ֏
Նոյան Տապան Սպիտակ 2020
Noyan Tapan White 2020
3 900,00 ֏
Վանա Կատու Կանգուն Սպիտակ 2019
Van Cat Kangun White 2019
3 900,00 ֏
Արյաց Ոսկեհատ Սպիտակ 2019
Ariats Voskehat White 2019
4 500,00 ֏
Թեյլ օֆ 2 Մաունթինս Մուսկատ Կիսաքաղցր Սպիտակ 2019
Tale of 2 Mountains Muscat Semi-Sweet White 2019
3 300,00 ֏
Թեյլ օֆ 2 Մաունթինս Սպիտակ 2018
Tale of 2 Mountains White 2018
3 300,00 ֏
Վան Արդի Կանգուն Սպիտակ 2019
Van Ardi Kangun White 2019
3 200,00 ֏
Անայիս Ոսկեհատ Սառցե Գինի Հնեցված Սպիտակ 2011
Anais Voskehat Ice Wine Reserve White 2011
37 200,00 ֏
Երևան Բրյուտ Փրփրուն Սպիտակ
Yerevan Brut Sparkling White
2 900,00 ֏
Երևան Կիսաքաղցր Փրփրուն Սպիտակ
Yerevan Demi-Sec Sparkling White
2 900,00 ֏
Զորահ Ոսկի Սպիտակ 2020
Zorah Voski White 2020
19 080,00 ֏
Ոսկեվազ Կարասի Կոլեկցիա Ոսկեհատ Սպիտակ 2016
Voskevaz Karasi Collection Voskehat White 2016
16 300,00 ֏
Յակուբյան-Հոբս Սպիտակ 2017
Yacoubian-Hobbs White 2017
15 700,00 ֏
Կուր Հնեցված Սպիտակ 2017
Koor Reserve White 2017
15 360,00 ֏
Հին Արենի Ոսկեհատ Հնեցված Սպիտակ 2017
Hin Areni Voskehat Reserve White 2017
13 500,00 ֏
Կարաս Սինգլ Վինյարդ Սպիտակ 2018
Karas Single Vineyard White 2018
13 800,00 ֏
Տուս Լալվարի Հնեցված Սպիտակ 2017
Tus Lalvari Reserve White 2017
12 900,00 ֏
Օշին Ոսկեհատ Սպիտակ 2017
Oshin Voskehat White 2017
12 500,00 ֏
Քյօշ Օրիջինս Փրփրուն Բրուտ Սպիտակ
Keush Origins Sparkling Brut White
11 340,00 ֏
ԱրմԱս Ոսկեհատ Հնեցված Սպիտակ 2014
ArmAs Voskehat Reserve White 2014
14 900,00 ֏
Նոա օֆ Արենի Ոսկեհատ Սպիտակ 2018
Noah of Areni Voskehat White 2018
10 100,00 ֏

Browse similar stores in this category:

Your glovo

Frequently asked questions

Is In vino available in Prime?
No. Prime is Glovo’s subscription program where you get unlimited free deliveries from some of our partners and other benefits!
When can I order delivery from In vino?
During In vino’s working hours you can place your order at any time. Thanks to our speedfast delivery you will be able to enjoy your glovo within minutes! You can also schedule your delivery to a time that would be convenient for you, even if the store is currently closed.