Aversi Pharmacy

Aversi Pharmacy

Aversi Pharmacy

store rating 100% Excellent
service fee
GEL 5.90

Translate product list into English

Without your address, we can't be sure that this store delivers in your area.

ანტიმიკრობული

ალბუციდი 30% 10მლ #1ფლ_17
2,30 ₾
ალბუციდი-ლიქვო 20% 5მლ #1ფლ_22017
3,60 ₾
ტეტრაციკლინი მალ 1% 3გ თვ(არპ)_48721
3,75 ₾
სოლპრენე 5მლ თვ/წვეთები_72025
22,83 ₾
ტოპიდექსოლი კომბი 5მლ თვ/წვ_83293
25,98 ₾
ოფთამიცინი 0.3% 5მლ თვ.წვ_95827
20,00 ₾

ანტიგლაუკომური

თიმოლოლ-ოფთანი 0.5% 5მლ ფლ_1378
7,65 ₾
ფოტილი 20მგ/6.84მგ 5მლ ფლ_1379
19,30 ₾
აზოპტი 1% 5მლ თვ.წვეთები_11999
45,05 ₾
ქსალატანი 50მკგ/მლ 2.5მლ თვ/წვ_9690
37,45 ₾
ბრიმოპტიკი 10მლ თვ.წვ_28861
32,50 ₾
ლატასოპტი 0.005% 2.5მლ თვ/წვ_30403
55,72 ₾
ტაფლოტანი 15მკგ/მლ 2.5მლ თვ/წვ_30705
49,45 ₾
დორზამედი 2% 5მლ თვ/წვ ფლ_30929
50,15 ₾
დორზასოპტი 20მგ/5მგ 5მლ თვ/წვ_34602
61,30 ₾
ბრევიპროსტი 0.004% 2.5მლ თვ/წვ_66653
32,35 ₾
პროტიზოლი 5მგ+20მგ/მლ5მლ თ/წ_74547
49,90 ₾
თიმოლოლ-დარნიცა 5მგ/მლ 5მლ ფლ_74946
1,90 ₾
უნილატი 50მკგ/მლ 2.5მლ თვ/წვ._75081
43,35 ₾
რიმონალი 0.2% 5მლ თვ.წვეთები_75336
33,46 ₾
ფარმექსინი 0.2% 5მლ თვ/წვ_80793
29,00 ₾
ედოლბრიმი 2მგ/მლ 5მლ თვ.წვეთ_81739
36,00 ₾
ბრინზოთიმოლი10მგ/5მგ 5მლ თვ/წვ_81787
39,60 ₾
პროტანი 0.05მგ/მლ 2.5მლ თვ.წვ_82877
43,00 ₾
სორპონი 0.05მგ/მლ 2.5მლ თვ.წვ_85636
56,99 ₾
ქსალაკომი 2.5მლ თვ.წვ(თურქ)_94236
14,00 ₾
ბრიფანი 1.5მგ/მლ 5მლ თვ.წვეთ_95783
25,00 ₾
აზოპტი 1% 5მლ თვ/წვ(თურქ)_96421
8,60 ₾

კატარაქტის დროს რეკომენდებული

ოფტან-კატახრომი 10მლ ფლ_394
16,00 ₾
კატაქსოლი 0.015% 15მლ თვ/წვეთ._28165
22,31 ₾
ვიზიონლუქსი პლ 0.3% 10მლ თვ/წვ_77314
42,08 ₾
აზაპენტოლი 0.015% 15მლ თვ/წვეთ_81784
21,76 ₾

რეგენერაციის მასტიმულირებელი

ალოეს ექსტრაქტი 1მლ #10ა(ბიოფ)_2329
2,00 ₾
ბესტოქსოლი 4% 10მლ თვ.წვ_28599
20,63 ₾
სიკასანი 5% 10გ თვ/ჟელე_84361
35,00 ₾

თვალის გუგის გასაფართოებელი

ატროპინის სულფატი 1% 5მლ თვ/წვ_1769
3,75 ₾
ციკლოპლეგიცედოლი10მგ/მლ5მლ თ/წ_74542
27,00 ₾

ოფთალმოლოგიური სხვადასხვა

ვიზინი 0.05% 15მლ თვალის წვ._1572
25,10 ₾
ცრემლი ნატურალური II 15მლ ფლ_8668
14,80 ₾
ოფთაგელი 2.5მგ/გ 10გ(ხელ.ცრემ)_10252
15,20 ₾
ტეტრაკაინი თვ/წვ 1% 10მლ ფლ_9829
12,20 ₾
მიდოპტიკი(ფენილეფრინ)2.5% 10მლ_9830
12,20 ₾
ნელადექსი 5მლ თვ/ყურის წვ._14804
22,85 ₾
ოკულმირტი #30ტ_17832
15,50 ₾
ემოპროქსი 1% 10მგ/მლ 5მლ თვ/წვ_37992
19,50 ₾
სლეზოლ ფორტე 15მლ.თვ.წვეთები_46360
23,30 ₾
გიდროკორტიზონ0.5%3გ თვ.მალ(არპ_48719
6,30 ₾
მაკულაიფი #20კაფს_50038
61,42 ₾
კათიონორმი 10მლ თვ.წვეთები_51537
59,25 ₾
ოკუთეარსი 0.15% 10მლ თვ.წვეთი_55993
47,35 ₾
რიბოლიზინი 8მლ თვ.წვეთები_68439
39,64 ₾
სენსივიტი 3მგ/მლ 10მლ თვ/წვეთ._71138
26,49 ₾
ტაურეტინა #30კაფს_73134
38,72 ₾
რონიკი 1მგ/მლ 5მლ თვ/წვ_74548
13,50 ₾
დროფმილი 10მლ თვ/წვეთები_76050
39,64 ₾
სერატინი 50მგ/მლ10მლ თვ/წვ_80507
39,00 ₾
ოდეემ 5 10მლ თვ/წვეთი_81341
32,03 ₾
ნეტილდექსი 5მლ თვ.წვეთები_87588
26,95 ₾
აისტილ პლიუსი 10მლ თვ/წვ_88252
31,95 ₾
ავს რეტინა #30ტ_88253
65,84 ₾
დროპთერაპევტიკი 10მლ თვ/წვ_88718
48,30 ₾
ტობერიჩი 5მლ თვ.წვეთები_89050
19,00 ₾
პოსოდი 3მგ+3მგ/მლ 10მლ თვ/წვ_90672
20,00 ₾
ოპტიკოლი GL OSD 0.3%10მლ თვ/წვ_91416
48,00 ₾
პურალიდ ლიპოგელი 15მლ ფლ_92755
50,37 ₾
მაკუვიტი #30კაფს_94493
37,00 ₾
კატავიტი #30კაფს_94494
35,00 ₾
ოკუთეარსი ალო+PFMD2%10მლ თვ/წვ_96835
50,80 ₾
ალოვის 0.3% 10მლ თვ.წვ/გელი_96836
40,00 ₾
ტობრადექსი 0.3% 5მლ თვ/წვ(თურქ_96875
5,00 ₾

Your glovo

Spend GEL 12.00 to avoid surcharge