Spice Garden Indian Restaurant

Spice Garden Indian Restaurant

Spice Garden Indian Restaurant

store rating 99% შესანიშნავია
service fee
GEL2,50
დახარჯე GEL 12.00 დამატებითი საფასურის თავიდან ასაცილებლად
დაგეგმვა შემდეგი თარიღისთვის: 12:00 TBI
შენი მისამართის გარეშე ვერ დავადასტურებთ, რომ ეს ობიექტი უზრუნველყოფს მიტანას შენს ზონაში.

Chicken Patiala

chicken, garlic, ginger and green chili, yogurt and frozen onion masala

GEL35,00

Mutton Patiala

muton, garlic, ginger and green chili, yogurt and frozen onion masala

GEL38,00

Beef Patiala

beef, garlic, ginger and green chili, yogurt and frozen onion masala

GEL36,00

Paneer Patiala

paneer, garlic, ginger and green chili, yogurt and frozen onion masala

GEL38,00

შენი შეკვეთა

დახარჯე GEL 12.00 დამატებითი საფასურის თავიდან ასაცილებლად