Yogo

Yogo

Yogo

service fee
2,50 €
დაგეგმვა შემდეგი თარიღისთვის: 18:00
შენი მისამართის გარეშე ვერ დავადასტურებთ, რომ ეს ობიექტი უზრუნველყოფს მიტანას შენს ზონაში.

Vaschetta da 250 g

Massimo 3 gusti tra cereali, granelle e creme al cioccolato

3,80 €

Vaschetta da 250 g

Massimo 3 gusti tra cereali, granelle e creme al cioccolato

3,80 €

Vaschetta da 500 g

Farcita con massimo 3 gusti tra cereali, granelle e creme al cioccolato

9,00 €

Vaschetta da 750 g

Farcita con massimo 3 gusti tra cereali, granelle e creme al cioccolato

11,50 €

Vaschetta da 1 kg

Farcita con massimo 3 gusti tra cereali, granelle e creme al cioccolato

14,00 €

Crepes Nutella

2,70 €

Crepes con cioccolato bianco

2,70 €

Crepes con cioccolato fondente

2,70 €

Crepes con aggiunta di 2 creme al cioccolato, cereali e granelle

3,80 €

Pancake farcito con creme al cioccolato, granelle e cereali

3,80 €

Croffle farcito con creme al cioccolato, granelle e cereali

3,50 €

შენი შეკვეთა

პროდუქტები ჯერ არ დაგიმატებია. როცა დაამატებ, აქ გამოჩნდება!
პროდუქტები ჯერ არ დაგიმატებია. როცა დაამატებ, აქ გამოჩნდება!