Jelassic Park

Jelassic Park

Jelassic Park

service fee
€1,49
დაგეგმვა შემდეგი თარიღისთვის: ხვალ
შენი მისამართის გარეშე ვერ დავადასტურებთ, რომ ეს ობიექტი უზრუნველყოფს მიტანას შენს ზონაში.

Vaschette gelato - 500 gr

Max 4 gusti

€12,00

Vaschette gelato - 1 kg

Max 5 gusti

€24,00

Vaschette gelato - 500 gr

Max 4 gusti

€12,00

Vaschette gelato - 800 gr

Max 4 gusti

€18,00

Vaschetta panna montata - 250 gr

€6,00

Cono artigianale senza glutine - 1 pezzo

€0,50

Focaccia vuota

€1,50

Cialda fiore artigianale senza glutine - 1 pezzo

€0,50

Mini coni - 11 pezzi

€1,00

Sigarette in cialda - 16 pezzi

€3,00

Cestine in cialda - 5 pezzi

€1,00

Confetti smarties - 1 sacchetto

€2,00

Granella di nocciola caramellata - 1 sacchetto

€2,00

Nocciole tostate - 1 sacchetto

€3,00

Cremino di pistacchio - 1 vasetto

€5,00

Crema cacao - 1 vasetto

€2,50

Crema nocciola - 1 vasetto

€2,50

შენი შეკვეთა

პროდუქტები ჯერ არ დაგიმატებია. როცა დაამატებ, აქ გამოჩნდება!
პროდუქტები ჯერ არ დაგიმატებია. როცა დაამატებ, აქ გამოჩნდება!