Ciuri Ciuri Bistrot

Ciuri Ciuri Bistrot

Ciuri Ciuri Bistrot

service fee
€2,50
შენი მისამართის გარეშე ვერ დავადასტურებთ, რომ ეს ობიექტი უზრუნველყოფს მიტანას შენს ზონაში.

Cono gelato

€2,00

Vaschetta gelato 500 gr

€7,00

Vaschetta gelato 1 Kg

€12,00

Vaschetta gelato 2 Kg

€20,00

Brioches con gelato

€2,50

Coppetta gelato piccola con panna

€2,00

Coppetta gelato media con panna

€3,00

Coppetta gelato grande con panna

€4,00

Granita media

€2,00

Granita grande

€3,50

Vaschetta di granita 1 Kg

€8,00

Vaschetta di granita da 2 Kg

€15,00

Acqua naturale 50 cl

€1,00

Acqua frizzante 50 cl

€1,00

The limone 50 cl

€1,50

The pesca 50 cl

€1,50

Coca-Cola 33 cl

€1,50

Coca-Cola Zero 33 cl

€1,50

Fanta 33 cl

€1,50

Sprite 33 cl

€1,50

Birra Becks 66 cl

€3,50

Birra Moretti 33 cl

€2,00

Birra Moretti 66 cl

€3,00

Birra Beck's 33 cl

€2,50

შენი შეკვეთა

პროდუქტები ჯერ არ დაგიმატებია. როცა დაამატებ, აქ გამოჩნდება!
პროდუქტები ჯერ არ დაგიმატებია. როცა დაამატებ, აქ გამოჩნდება!