شاورما مازن الشامي

شاورما مازن الشامي

شاورما مازن الشامي

store rating 96% Molto buono
service fee
9,00 zł
Spendi 50,00 MAD per evitare il supplemento
Senza il tuo indirizzo, non possiamo essere certi che questo locale effettui consegne nella tua zona.

Plat Chawarma Poulet

58,00 zł

1/2 Kg Chawarma Poulet

95,00 zł

1 Sandwich Chawarma Poulet sans Frites + 5 pcs Falafel + Coca Cola

51,00 zł

1 Sandwich Chawarma Poulet sans Frites + 5 pcs Falafel + Coca Cola

51,00 zł

1 Sandwich Chawarma viande sans Frites + 5 pcs Falafel + Coca Cola

57,00 zł

Chawarma Poulet

25,00 zł

Chawarma Viande

31,00 zł

Chawarma Mixte

28,00 zł

Chawarma Arabi Poulet

45,00 zł

Chawarma Arabi Viande

55,00 zł

Chawarma Arabi Mixte

50,00 zł

Portion Frites

7,00 zł

Plat Chawarma Poulet

58,00 zł

Plat Chawarma Viande

68,00 zł

1/2 Kg Chawarma Poulet

95,00 zł

1/2 Kg Chawarma Viande

125,00 zł

1/2 Kg Chawarma Mixte

115,00 zł

1 Kg Chawarma Poulet

185,00 zł

1 Kg Chawarma Viande

245,00 zł

1Kg Chawarma Mixte

225,00 zł

Plat Chawarma Mixte

63,00 zł

Crispy Poulet

50,00 zł

Jus de Pomme

17,00 zł

Jus de Banane

17,00 zł

Jus d'Orange

14,00 zł

Jus D'Avocat

20,00 zł

Citron à la menthe

22,00 zł

Jus de Citron

19,00 zł

Jus de Citron à la Menthe

22,00 zł

Jus de Citron au Gingembre

22,00 zł

Panaché au Lait

22,00 zł

Panaché d'Orange

22,00 zł

Jus d'Ananas

20,00 zł

Laban Ayran

20,00 zł

Karkadé

18,00 zł

Boissons Gazeuses

10,00 zł

Sidi Ali

8,00 zł

Oulmés

8,00 zł

Knafeh Asham (Medium)

35,00 zł

Knafeh set Alsham (Medium)

45,00 zł

Knafeh Royale (Medium)

55,00 zł

Mehalabia Chamia

18,00 zł

Il tuo glovo

Spendi 50,00 MAD per evitare il supplemento
Non hai ancora aggiunto alcun prodotto. Quando lo farai, compariranno qui!
Non hai ancora aggiunto alcun prodotto. Quando lo farai, compariranno qui!