New here? Sign up for the chance of winning a free delivery.

Ainjar arabic sweets

Ainjar arabic sweets

store rating 100% Excellent
710,00 ֏

Translate product list into English

Schedule for 10:00

Top sellers

Կնեֆէ Ժպնէ 1 բաժին
1 800,00 ֏

Տեսականի

Օսմալիյէ 1 կգ
5 000,00 ֏
Օսմալիյէ 1 բաժին
800,00 ֏
Փախլավա Հալեպի պիստակով 1 կգ
9 000,00 ֏
Փախլավա Հալեպի պիստակով 1 բաժին (2 կտոր)
800,00 ֏
Փախլավա ընկույզով 1 կգ
8 000,00 ֏
Փախլավա ընկույզով 1 բաժին (2 կտոր)
800,00 ֏
Հալաուա Ժպնէ 1 կգ
9 000,00 ֏
Հալաուա Ժպնէ 1 բաժին (2 կտոր)
1 000,00 ֏
Ըսֆուֆ 1 կգ
5 500,00 ֏
Ըսֆուֆ 1 բաժին( 1 կտոր)
450,00 ֏
Նամմուրա 1 կգ
4 500,00 ֏
Նամմուրա 1 բաժին (1 կտոր)
400,00 ֏
Կնեֆէ Ժպնէ 1 կգ
10 000,00 ֏
Կնեֆէ Ժպնէ 1 բաժին
1 800,00 ֏
Թռչնաբույն հնդկական ընկույզով 1 կգ
9 000,00 ֏
Թռչնաբույն հնդկական ընկույզով 1 բաժին ( 2 կտոր)
750,00 ֏
Թռչնաբույն Հալեպի պիստակով 1 կգ
9 500,00 ֏
Թռչնաբույն Հալեպի պիստակով 1 բաժին (2 կտոր)
750,00 ֏
Մաամուլ խուրմայով(արմավ) 1 կգ
6 200,00 ֏
Մաամուլ խուրմայով(արմավ) 1 բաժին(1 կտոր)
750,00 ֏
Մաամուլ կոկսի քերուկով 1 կգ
5 500,00 ֏
Մաամուլ կոկսի քերուկով 1 բաժին(1 կտոր)
650,00 ֏
Մաամուլ ընկույզով 1 կգ
6 200,00 ֏
Մաամուլ ընկույզով 1 բաժին(1 կտոր)
750,00 ֏
Մաամուլ Աշթայով 1 կգ
6 200,00 ֏
Մաամուլ Աշթայով 1 բաժին(2 կտոր)
750,00 ֏
Մաալի 1 կգ
4 500,00 ֏
Շաապիյէթ աշթայով 1 հատը
500,00 ֏
Շաապիյէթ ընկույզով 1 հատը
650,00 ֏
Մաամուլ Ալ-Իիտ պիստակով 1 հատը
700,00 ֏
Մաամուլ Ալ-Իիտ ընկույզով 1 հատը
600,00 ֏
Կոկոսի քերուկ 1կգ
6 500,00 ֏
Կոկոսի քերուկ 1 բաժինը(3 հատ)
450,00 ֏
Մահաշի 1 կգ
8 200,00 ֏
Մահաշի 1 բաժին(2 հատ)
600,00 ֏
Փեթիթ Ֆուր 1 կգ
7 400,00 ֏
Փեթիթ Ֆուր 1 բաժին(4 հատ)
650,00 ֏
Փախլավա Հալեպի պիստակով փոքրիկ 1 կգ
9 000,00 ֏
Փախլավա Հալեպի պիստակով փոքր 1 բաժին(4հատ)
900,00 ֏
Փախլավա ընկույզով(փոքրիկ) 1 կգ
8 000,00 ֏
Փախլավա ընկույզով(փոքրիկ) 1բաժինը(4 կտոր)
800,00 ֏
Նապիքյէ 1կգ
7 500,00 ֏
Նապիքյէ 1 հատ
750,00 ֏
Պալուրիյէ 1 կգ
10 000,00 ֏
Պալուրիյէ 1 բաժինը 2 հատ
1 000,00 ֏
Ղուրապիյէ 1 կգ
5 200,00 ֏
Ղուրապիյէ 1 բաժինը 1 հատ
300,00 ֏

Browse similar stores in this category:

Your glovo

Frequently asked questions

Are there any promos for Ainjar arabic sweets in Glovo?
Always look for discounted products and current special offers, which are marked in yellow. Sometimes you can find special offers such as 2 for 1 or discounted delivery!
Is Ainjar arabic sweets available in Prime?
No. Prime is Glovo’s subscription program where you get unlimited free deliveries from some of our partners and other benefits!
When can I order delivery from Ainjar arabic sweets?
During Ainjar arabic sweets’s working hours you can place your order at any time. Thanks to our speedfast delivery you will be able to enjoy your glovo within minutes! You can also schedule your delivery to a time that would be convenient for you, even if the store is currently closed.
How do other customers rate Ainjar arabic sweets?
Ainjar arabic sweets was recommended by 100% of customers who ordered their glovo from there. Place your order today and check if you also like it.
Is there a minimum order value at Ainjar arabic sweets?
There is a minimum order quantity at Ainjar arabic sweets. But don’t worry - if you don’t reach you will only have to pay an additional fee, but your glovo will be delivered to you anyways!